Privacy statement Monitr software

Monitr doet er alles aan om de gegevens die je aan ons verstrekt op adequate wijze te beveiligen en jouw privacy te beschermen. Deze privacyverklaring heeft als doel om je openbaarheid te verschaffen over welke gegevens wij verzamelen bij het gebruik van onze software, wat het doel is voor het verzamelen van deze gegevens, hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten je hebt in verband met de verstrekte gegevens.

Identiteit en contactgegevens van Monitr

Monitr NV
Vredestraat 83, 2600 Berchem
Ondernemingnr.: 0755.664.444
Contact Privacy: info@monitr.be

Welke gegevens kun je aan Monitr verstrekken en verzamelen wij op onze beurt?

Als je gebruik maakt van de Monitr software leg je in Monitr gegevens vast. Dit zullen soms bedrijfsgegevens zijn, echter zullen er ook persoonsgegevens in Monitr worden verwerkt. Uiteraard is het voor ons zaak om ervoor te zorgen dat Monitr een adequaat beveiligingsniveau hanteert, zodat alle gegevens op een veilige manier kunnen worden verwerkt. Wij geven graag een overzicht van de soorten gegevens die je in Monitr kunt vastleggen:

Persoonsgegevens, zoals:

 • Naam
 • Emailadres

Bedrijfsgegevens, zoals:

 • Bedrijfsnaam
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Adresgegevens
 • KvK-nummer / ondernemingsnummer
 • BTW-nummer
 • Boekhoudkundige data
 • Budgetten

Naast dat gegevens actief kunnen worden vastgelegd binnen Monitr, zijn er ook gegevens die we automatisch vastleggen. Zo wordt bijvoorbeeld het IP-adres vastgelegd bij het inloggen. Dit is onder andere ten behoeve van het monitoren van ongeoorloofde inlogpogingen.

Cookies

Monitr maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website (en/of Flashapplicaties) wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om eventueel gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren. Bij een volgend bezoek hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te voeren. Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen aan de hand waarvan het bezoek aan en gebruik van Monitr geëvalueerd kan worden. Een cookie registreert geen persoonlijke gegevens of zaken die naar jou als persoon zijn te herleiden.

Voor welk doel en op basis van welke rechtsgrond gebruikt Monitr jouw gegevens?

Monitr verwerkt jouw persoonsgegevens en/of die van jouw klanten ter uitvoering van de overeenkomst die je als Monitr Partner met ons bent aangegaan. Monitr verwerkt die gegevens met het doel om:

 • Het gebruik van de Monitr diensten mogelijk te maken
 • Het gebruik van de Monitr diensten aan jou te kunnen factureren.

Monitr verkoopt jouw gegevens nooit aan derden. Monitr kan derde partijen inschakelen om de Monitr diensten zo optimaal mogelijk aan te kunnen bieden.

Naast deze ingeschakelde derden heeft Monitr ook derden ingeschakeld waarvoor Monitr verwerkingsverantwoordelijke is. We laten in deze privacyverklaring graag weten wat onze belangrijkste ingeschakelde derden zijn. Indien een volledig overzicht gewenst is, kan dit worden opgevraagd via info@monitr.be. Indien je een enquête ontvangt van Monitr zullen de gegevens worden gedeeld met Typeform. De interne communicatie tussen Monitr werknemers verloopt via Slack. Het beleid is erop gericht dat hier geen persoonsgegevens in worden verwerkt. Voor onze e-mailmarketing, zoals onze nieuwsbrief, maken we gebruik van MailChimp. Tenslotte wordt gebruik gemaakt van G Suite. Via G-Suite kan gebruik worden gemaakt van onder andere Google Drive en Gmail, waarin persoonsgegevens kunnen voorkomen.

Bewaartermijn gegevens

Monitr bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Indien wij hiertoe opdracht hebben gekregen of de relatie met onze Monitr eindgebruiker komt te verbreken, verwijderen wij jouw gegevens uiterlijk na het verloop van 6 maanden na verbreken van de relatie. Gegevens die langer moeten worden bewaard op grond van wet- en regelgeving zullen voor de daarin aangewezen termijn worden bewaard.

Rechten betrokkenen

Als betrokkene heb je het recht op inzage, recht op rectificatie, recht op vergetelheid, recht op dataportabiliteit, recht op beperking van de verwerking en het recht op bezwaar. Verzoeken rondom deze rechten kunnen gedaan worden door een e-mail te sturen naar info@monitr.be. Een dergelijk verzoek zal binnen redelijke termijn worden behandeld, doch uiterlijk binnen vier (4) weken na ontvangst van het verzoek. Als een verzoek wordt afgewezen zal deze afwijzing worden gemotiveerd.

Houdt Monitr alles geheim?

Alle aan Monitr verstrekte persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Monitr, de medewerkers van Monitr en zij die in opdracht van Monitr toegang hebben tot persoonsgegevens zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover zij door wet of regelgeving verplicht worden mededelingen te doen.

Heeft Monitr de beveiliging van uw persoonsgegevens op orde?

Monitr hanteert verschillende maatregelen om de veiligheid en integriteit van jouw persoonsgegevens te kunnen waarborgen. Hieronder vallen maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, ongeoorloofd gebruik, ongeoorloofde wijziging en onrechtmatig en onbedoelde vernietiging of onbedoeld verlies. Zo worden de gegevens die worden ingevoerd in een veilige omgeving(https) verwerkt en worden jouw gegevens opgeslagen op veilige servers die enkel toegankelijk is voor specifieke personen.

Wijzigen privacy statement

Monitr behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd. Voor vragen over het privacybeleid van Monitr kunt u altijd contact opnemen met info@monitr.be.

Datum: 17/06/2020