Gebruiksvoorwaarden Monitr

Datum: 06/09/2020

Monitr NV
Vredestraat 83, 2600 Berchem
Ondernemingnr.: 0755.664.444
Contact: info@monitr.be

Artikel 1 - Definities

De volgende begrippen zijn in de Monitr Overeenkomst en Monitr Voorwaarden als gedefinieerd:

 • Aanvullende Bestelling: de aankoop van abonnementen, modules, add-ons, wijziging van (het aantal) Gebruikers, wijziging van klantadministratietype, wijziging van (het aantal) Administraties en dergelijke nadat de Monitr Overeenkomst in werking is getreden;
 • Accountant: een individuele accountant of een organisatie waarvan de activiteiten hoofdzakelijk bestaan uit administratieve dienstverlening, zoals het voorbereiden van financiële overzichten, analyse van operationele kosten en het controleren van boekhoudkundige activiteiten, ten behoeve van derden op commerciële basis;
 • Administratie(s): de administraties van het bedrijf van Afnemer in de Web Applicatie, inclusief iedere afzonderlijke administratie die Afnemer houdt in de Web Applicatie ten behoeve van zijn Dochterondernemingen;
 • Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Monitr Overeenkomst sluit met Monitr of die ter zake met Monitr in onderhandeling is;
 • Afnemergegevens: alle gegevens die Afnemer invoert in de Web Applicatie of die namens Afnemer worden ingevoerd in de Web Applicatie;
 • Consultancydiensten: de door Monitr aan Afnemer verleende Consultancydiensten in het kader van de Monitr Overeenkomst;
 • Componenten van Derden: een software(-component), verzameling van componenten, of een API interface naar een library (bijvoorbeeld een .dll interface), ontwikkeld door een derde en gebruikt door Monitr in haar software voor de Web Applicatie;
 • Diensten van Derden: een door een derde ontwikkelde dienst die mogelijk wordt gemaakt door een verbinding tussen de Web Applicatie en de website of applicatie van een derde;
 • Dochteronderneming: een dochteronderneming in de zin van artikel 6,2° Wetboek Vennootschappen (W. Venn.), of een andere rechtspersoon waarin Monitr of Afnemer een belang heeft van meer dan 50% van hetzij het aandelenkapitaal, hetzij stemrechten op een algemene vergadering bezit, of een ander overwegend belang heeft;
 • Documentatie: de eventuele (elektronische) documentatie van Monitr behorend bij de Web Applicatie;
 • Monitr: Monitr NV of één van haar Dochterondernemingen die optreedt als leverancier van diensten op grond van de Monitr Overeenkomst;
 • Monitr Overeenkomst: de tussen Monitr en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot de Monitr Diensten, Consultancydiensten en eventuele Aanvullende Bestellingen, inclusief deze Monitr Voorwaarden;
 • Monitr Dienst(en): de door Monitr te verlenen diensten, zoals nader beschreven in de Monitr Overeenkomst;
 • Monitr Voorwaarden: deze Monitr Voorwaarden;
 • Gebruiker: Afnemer, Medewerker van Afnemer en/of een cliënte van de Accountant die gebruik maakt van de Monitr Dienst;
 • Log-In Gegevens: gebruikersnamen, wachtwoorden, tokens en andere codes die uitsluitend bedoeld zijn voor de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;
 • Log-In Procedure: de door Monitr voorgeschreven procedure die Afnemer moet volgen om toegang te verkrijgen tot de Web Applicatie;
 • Medewerker: een werknemer van Afnemer of Monitr en/of een (rechts)persoon die bevoegd is om werkzaamheden te verrichten voor of onder de verantwoordelijkheid van Afnemer of Monitr;
 • Onvolkomenheid: alle tekortkomingen in de Web Applicatie die in belangrijke mate in de weg staan aan het functioneren daarvan, zoals omschreven in de Documentatie. Het ontbreken van bepaalde functionaliteit in een nieuwe versie van de Web Applicatie die wel aanwezig was in een eerdere versie wordt niet als een Onvolkomenheid beschouwd;
 • Privacy beleid: het privacy beleid, dat separaat ter beschikking wordt gesteld op de Website van Monitr en dat van toepassing is op de verwerking door Monitr van persoonsgegevens van Afnemer en dat in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving;
 • Proefperiode: De de periode van 30 dagen de Webapplicatie gratis kan gebruiken. Deze periode vangt aan vanaf de aanvaarding van deze Monitr Voorwaarden.
 • Periodiciteit: De lengte van de periode waarvoor de Monitr Overeenkomst aangegaan is. Deze periode kan 1 maand of 1 jaar zijn.
 • Systeemeisen: de minimale eisen die door Monitr gesteld worden aan de hardware en software van Afnemer om deugdelijk gebruik te kunnen maken van de Monitr Diensten;
 • Vertrouwelijke Informatie: de vertrouwelijke informatie betreffende Afnemer of Monitr, inclusief (a) informatie die schriftelijk als "vertrouwelijk" is aangeduid, (b) informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek, (c) informatie die niet algemeen bekend is gemaakt door de partij op wie de informatie betrekking heeft en/of van wie de informatie afkomstig is, en (d) informatie waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs bekend is;
 • Web Applicatie: de software zoals beschreven in de Monitr Overeenkomst, waartoe Monitr aan Afnemer toegang verleent via de Monitr Diensten voor gebruik in overeenstemming met het bepaalde in de Monitr Overeenkomst;
 • Website: de website van Monitr;
 • Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen.

Artikel 2 - Algemeen

 1. Deze Monitr Voorwaarden zijn van toepassing op alle Monitr Overeenkomsten.
 2. Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.
 3. De toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Onder "schriftelijk" wordt in deze voorwaarden mede verstaan: per e-mail.
 5. Indien Monitr in voorkomend geval niet verlangt dat deze voorwaarden strikt worden nageleefd, verliest Monitr niet het recht om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen wel de strikte naleving te verlangen.
 6. Monitr behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, de Monitr Voorwaarden van tijd tot tijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Monitr zal via de Monitr Web Applicatie, de Website of op een andere wijze redelijke voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde Monitr Voorwaarden in werking treden. Monitr kan de Monitr Diensten geheel of gedeeltelijk wijzigen of stopzetten. In geval Afnemer niet instemt met de voorgenomen wijzigingen, kan Afnemer de Monitr Overeenkomst conform artikel 5.2 opzeggen. Bij gebreke van een opzegging wordt Afnemer geacht de gewijzigde Monitr Voorwaarden te hebben geaccepteerd.
 7. Alle aanbiedingen of prijsopgaven met betrekking tot de Monitr Diensten zijn vrijblijvend en herroepelijk.
 8. Afnemer kan een order of Aanvullende Bestelling plaatsen voor Monitr Diensten op de door Monitr aangegeven wijze. Iedere order of Aanvullende Bestelling is onderworpen aan acceptatie door Monitr. Monitr kan naar eigen inzicht een order of Aanvullende Bestelling accepteren of weigeren. De Monitr Overeenkomst treedt in werking op de datum waarop Monitr aan Afnemer een bevestiging van de order of Aanvullende Bestelling toezendt (de "Ingangsdatum"). Dit kan gebeuren per e-mail naar sales@monitr.be of in de Web Applicatie.
 9. Alle leveringstermijnen worden door Monitr naar beste weten vastgesteld en worden door haar zoveel mogelijk in acht genomen. Voor zover onder toepasselijk recht maximaal toegestaan aan partijen om dit te bepalen in de Monitr Voorwaarden, heeft Afnemer geen recht op schadevergoeding, terugbetaling of korting als gevolg van een te late levering.
 10. Ieder verzoek van Afnemer om het aantal Gebruikers en/of Administraties en/of klantadministratietypes en/of modules te wijzigen zal beschouwd worden als een Aanvullende Bestelling met toepassing van Artikel 2.8. Voor zover Afnemer enige vermindering verzoekt, zal Afnemer uitdrukkelijk aangeven welke specifieke Gebruikers en/of klantadministratietype en/of Administraties en/of modules verwijderd moeten worden. Afnemer mag zijn recht tot het verzoeken van verminderingen niet misbruiken. Indien Afnemer misbruik maakt van zijn rechten opgenomen in dit artikel, uitsluitend ter beoordeling van Monitr, of niet voldoet aan de verplichting tot specificatie, dan blijft Afnemer de maandelijkse vergoeding voor deze Gebruikers en/of Administraties en/of klantadministratietypes en/of modules verschuldigd.
 11. Afnemer aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de keuze van de Monitr Dienst om haar bedoelde resultaten mee te behalen, en erkent dat de Monitr Dienst niet is ontwikkeld om te voldoen aan de individuele eisen van Afnemer.
 12. Deze voorwaarden worden opgemaakt in verschillende talen. Indien er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Artikel 3 - gebruikers rechten

 1. Wanneer de Monitr Overeenkomst in werking treedt verleent Monitr aan Afnemer een niet-exclusief, niet overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Web Applicatie en de Documentatie gedurende de looptijd van de Monitr Overeenkomst te gebruiken ten behoeve van de interne bedrijfsvoering van Afnemer, voor het aantal Gebruikers, administraties en modules zoals in de Monitr Overeenkomst zijn opgenomen, alsmede ten behoeve van eventuele Aanvullende Bestellingen die tijdens de duur van de Monitr Overeenkomst worden geplaatst.
 2. Afnemer zal niet toestaan dat de Web Applicatie wordt gebruikt door of ten behoeve van enige andere (rechts)persoon dan Afnemer en haar Medewerkers, met uitzondering van een Dochteronderneming waarvoor Afnemer een afzonderlijke Administratie kan bijhouden in de Web Applicatie. Afnemer mag de Web Applicatie niet herlicentiëren of sublicentiëren, of de Web Applicatie gebruiken voor trainingen van derden, commercieel (deeltijd)gebruik, verhuur of gebruik door een servicebureau.
 3. Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan de Web Applicatie te gebruiken voor of door meer Gebruikers en/of Administraties dan het aantal aangegeven in de Monitr Overeenkomst.
 4. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Monitr is het Afnemer niet toegestaan een Monitr Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en/of verplichtingen uit een Monitr Overeenkomst over te dragen. .
 5. Voor zover niet in strijd met enige dwingendrechtelijke bepaling, mag Monitr, naar eigen inzicht, aanpassingen aanbrengen in de Web Applicatie. Monitr zal Afnemer tijdig op de hoogte stellen van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Web Applicatie.
 6. Afnemer stemt ermee in dat de Web Applicatie Componenten en Diensten van Derden kan bevatten waarop aanvullende licentievoorwaarden van toepassing kunnen zijn die beperkingen opleggen op het gebied van export, import en toegang. Door akkoord te gaan met deze Monitr Voorwaarden, verbindt Afnemer zich ertoe volledig te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving dat van toepassing is op het gebruik van de Monitr Diensten in de geografische regio van Afnemer

Artikel 4 - Prijzen en betaling

 1. Alle door Monitr gehanteerde prijzen, honoraria en andere tarieven zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen, vergoedingen en heffingen van welke aard ook die nu of in de toekomst kunnen worden opgelegd door een overheidsinstantie, belastingdienst of andere autoriteit, en die tussentijds kunnen worden aangepast in overeenstemming met de toepasselijke wijzigingen op deze heffingen vanuit de overheid, de belastingdienst of anderszins. Betalingen dienen volledig voldaan te worden, vrij van en zonder inhoudingen van of wegens dergelijke belastingen, heffingen, importheffingen, toeslagen en vergoedingen, tenzij bij wet verplicht. Indien Afnemer bij wet verplicht is tot inhouding zal hij aan Monitr die aanvullende bedragen betalen die nodig zijn om te verzekeren dat Monitr het volledige bedrag ontvangt dat Monitr zou hebben ontvangen bij afwezigheid van de inhouding, tenzij Monitr en Afnemer anderszins overeenkomen. Betaling van dergelijke inhoudingen aan de autoriteiten is de verantwoordelijkheid van Afnemer.
 2. Na het aflopen van de Proefperiode is Afnemer aan Monitr een vergoeding verschuldigd voor de Monitr Diensten, ongeacht of Afnemer daadwerkelijk gebruik maakt van deze diensten. Dit staat los van eventueel toepasselijke vergoedingen voor Consultancydiensten, welke apart gefactureerd zullen worden. Aanvullende Bestellingen door Afnemer gedurende de looptijd van de Monitr Overeenkomst worden naar rato gefactureerd vanaf het moment van daadwerkelijke bevestiging en verwerking van de Aanvullende Bestelling.
 3. Waar mogelijk zal Monitr Afnemer 1 maand vóór de ingangsdatum van de tariefswijziging informeren over een aanpassing van de tarieven via de Monitr Website. Monitr kan de vergoedingen maandelijks aanpassen. In geval die tariefswijziging leidt tot hogere tarieven en Afnemer niet instemt met de voorgestelde aanpassing kan Afnemer de Monitr Overeenkomst opzeggen conform artikel 5.2, bij gebreke waarvan Afnemer wordt geacht de aangepaste tarieven te hebben aanvaard.
 4. Vergoedingen zullen uitsluitend op voorhand worden betaald (met uitzondering van de betaling van de eerste vergoeding bij aanvang van de Monitr Overeenkomst). Eventuele andere vergoedingen betreffende de Monitr Overeenkomst (bijvoorbeeld voor Consultancydiensten of training) behorende bij de Monitr Overeenkomst worden aan het einde van de maand betaald of, indien uitdrukkelijk overeengekomen met Monitr, aan het einde van het jaar. Hierdoor is het mogelijk dat Afnemer nog een laatste bedrag zal moeten betalen nadat de Monitr Overeenkomst is beëindigd. Op het moment van beëindiging van de Monitr Overeenkomst wordt elk restant van het oorspronkelijke bedrag dat nog niet door Afnemer is voldaan onmiddellijk opeisbaar door Monitr.
 5. Monitr kan (naar eigen inzicht) Afnemer de keuze bieden uit verschillende betalingsmethoden. Voor zover Monitr een specifieke betalingsmethode aanbiedt aan Afnemer en Afnemer deze accepteert, stemt Afnemer ermee in dat aanvullende voorwaarden van Monitr of van derden van toepassing kunnen zijn op die betalingsmethode.
 6. Tenzij anders overeengekomen, betaalt Afnemer via automatische incasso en zal Afnemer aan Monitr de juiste machtiging verstrekken. Afnemer moet een bankrekening hebben bij een (internationale) bank die geregistreerd is bij de lokale centrale bank. Automatische incasso's vinden maandelijks of jaarlijks plaats, afhankelijk van de Periodiciteit. Voor zover een automatische incasso niet mogelijk is, dient het gefactureerde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
 7. Afnemer zal Monitr alle relevante en correcte gegevens verschaffen, waaronder maar niet beperkt tot zijn volledige naam, adres- en betalingsgegevens, alsmede voor de BTW relevante informatie, en zal iedere wijziging in deze gegevens onmiddellijk aan Monitr doorgeven via de Web Applicatie. Ingeval Afnemer dit nalaat en geen medewerking verschaft of onduidelijke gegevens verschaft komen de hieruit voortvloeiende gevolgen voor rekening en risico van Afnemer.
 8. Als Afnemer vergoedingen niet betaalt wanneer deze verschuldigd zijn, of de machtiging voor automatische incasso zonder geldige reden intrekt, of als de betaling om niet aan Monitr toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, zal Monitr Afnemer daarvan op de hoogte stellen, waarbij Monitr zich het recht voorbehoudt om de functionaliteit van de Web Applicatie te beperken of om de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie te blokkeren zonder aansprakelijkheid jegens Afnemer. Op verzoek van Afnemer kan Monitr die beperking of geblokkeerde toegang tot de Web Applicatie opheffen wanneer de openstaande bedragen, plus een extra vergoeding conform artikel 4.10, volledig zijn voldaan
 9. Als Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit dit artikel 4 niet of niet tijdig nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en dan is Afnemer rente verschuldigd van 1,5% per maand (of gedeelte van de maand).
 10. Afnemer is aansprakelijk voor alle kosten, onkosten en (financiële) schade, inclusief maar niet beperkt tot advocaatkosten en incassokosten, die Monitr heeft gemaakt doordat Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De door Monitr gemaakte (incasso) kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom van de vordering.
 11. Monitr is gerechtigd om per direct vooruitbetaling van Afnemer te verlangen tot het einde van de beoogde looptijd van de Monitr Overeenkomst. Deze totaalvergoeding is onmiddellijk opeisbaar.
 12. Bij het aanvaarden van deze Monitr Overeenkomst (opt-in tijdens het registratieproces) gaat de Afnemer akkoord met de prijzen zoals bepaald in art. 4.
 13. Tenzij anders overeengekomen zal de Periodiciteit maandelijks zijn. Neem contact op met support@monitr.be om deze Periodiciteit aan te passen.
 14. Tenzij anders overeengekomen is zijn de prijzen van het Basic pakket van toepassing. Administraties met een jaarlijkse omzet van minder dan 1.000.000 EUR tijdens het meest recente afgesloten boekjaar komen in aanmerking voor het Startup pakket. Wanneer de jaarlijkse omzet van een Administratie die het Startup pakket gebruikt 1.000.000 EUR overstijgt tijdens het meest recente afgesloten boekjaar, zal de Administratie overschakelen naar het Basic pakket. De Afnemer zal Monitr op de hoogte stellen via support@monitr.be. Aanvragen om gebruik te maken van het Startup pakket dienen te gebeuren per e-mail naar support@monitr.be.
 15. Zonder afbreuk te doen aan de modaliteiten van art. 3.4 zijn functionaliteiten die vervat zitten in de Web Applicatie zijn gespecificeerd op https://monitr.be/.
 16. De volgende prijzen per Administratie zijn van toepassing:
Pakket / PeriodiciteitMaandelijksJaarlijks
Basic pakket150 EUR1500 EUR
Startup pakket75 EUR750 EUR

Artikel 5 - Duur en einde van de overeenkomst

 1. De Monitr Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en wordt aangegaan voor de Periodiciteit. De looptijd van de Monitr Overeenkomst wordt niet gewijzigd door het plaatsen van Aanvullende Bestellingen door Afnemer. Na afloop van de looptijd wordt de Monitr Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van de Periodiciteit ("Prolongatiedatum")
 2. De Monitr Overeenkomst kan door beide partijen uitsluitend worden opgezegd zoals is bepaald in deze Monitr Overeenkomst, via een e-mail naar support@monitr.be met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand te rekenen vanaf de Prolongatiedatum
 3. Onverminderd haar overige rechten en weren kan Monitr zonder aansprakelijkheid haar verplichtingen opschorten en/of Afnemers toegang tot de Monitr Diensten met onmiddellijke ingang blokkeren, in geval Afnemer zijn verplichtingen niet (behoorlijk) nakomt.
 4. Monitr kan de Monitr Overeenkomst zonder verdere aansprakelijkheid op elk moment met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen door middel van (elektronische) mededeling aan Afnemer, indien Afnemer: a) een van zijn verplichtingen op grond van de Monitr Overeenkomst niet (behoorlijk) nakomt en, na schriftelijke mededeling door Monitr, deze nalatigheid of niet-nakoming niet binnen een redelijke termijn na die kennisgeving herstelt; of b) faillissement aanvraagt of tegen hem faillissement wordt aangevraagd, welke aanvraag niet binnen 30 dagen wordt ingetrokken, een curator wordt aangesteld, aan Monitr meedeelt niet meer in staat te zijn om aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of wanneer Monitr uit de omstandigheden moet afleiden dat Afnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, ontbonden wordt, surseance van betaling wordt verleend, wordt geliquideerd of haar activiteiten als lopend bedrijf staakt; of c) Afnemer in strijd handelt met enige verplichting uit artikel 19.7 en/of 19.8
 5. De beëindiging van de Monitr Overeenkomst ontslaat Afnemer niet van reeds bestaande verplichtingen tot betaling van vergoedingen of andere aan Monitr verschuldigde bedragen, noch geeft dit Afnemer het recht op enige terugbetaling van vergoedingen of andere uit hoofde hiervan betaalde bedragen. Monitr is in geen geval gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van beëindiging.
 6. Bij beëindiging van de Monitr Overeenkomst mag Afnemer tot op de laatste dag van de Monitr Overeenkomst een kopie van de Afnemersgegevens opvragen via support@monitr.be. Na beëindiging van de Monitr Overeenkomst zal Afnemer onmiddellijk en blijvend het gebruik van de Web Applicatie staken en geen toegang meer hebben tot de Web Applicatie en zijn gegevens
 7. Tot 3 maanden na de beëindiging van de Monitr Overeenkomst kan Afnemer Monitr verzoeken om de Monitr Overeenkomst te heractiveren. Monitr is niet verplicht om dit verzoek in te willigen, en elke heractivering gaat pas in wanneer de betaling van de heractiveringsvergoeding door Monitr ontvangen is. Na heractivering heeft Afnemer weer inzicht in zijn Afnemergegevens zoals die vóór de opzegging door Afnemer waren opgeslagen in de Web Applicatie, indien en wanneer die Afnemergegevens nog steeds gemakkelijk beschikbaar zijn bij Monitr en aan Afnemer kunnen worden verstrekt. Afnemer geeft hierbij toestemming aan Monitr om (i) Afnemergegevens te bewaren gedurende de periode van 3 maanden na de beëindiging van de Monitr Overeenkomst, en (ii) de Afnemergegevens te vernietigen na afloop van die periode van 3 maanden, uiterlijk zes maanden na de beëindiging van de Monitr Overeenkomst.

Artikel 6 - Log-in Procedure

 1. Afnemer en Gebruikers krijgen toegang tot de Web Applicatie via de Log-in Procedure, uitsluitend met behulp van de Log-in Gegevens die door Monitr aan Afnemer zijn verstrekt. Monitr heeft het recht om, naar eigen inzicht, de Log-In Procedure aan te passen en zal Afnemer daarvan tijdig op de hoogte stellen
 2. Afnemer is verantwoordelijk voor de Log-in Gegevens en dient zorgvuldig om te gaan met deze gegevens. Iedere individuele Gebruiker heeft zijn eigen Log-in Gegevens en deze zijn persoonlijk voor de individuele Gebruiker en mogen niet worden gedeeld met of overgedragen worden aan een andere partij of persoon die al dan niet deel uitmaakt van de organisatie van Afnemer. Afnemer en Gebruikers zijn verplicht de Log-in Gegevens volstrekt geheim te houden. Afnemer is aansprakelijk voor elk gebruik van Log-in Gegevens door Afnemer, Medewerkers van Afnemer en Gebruikers. Bovendien zijn alle handelingen van de Gebruikers in dit kader voor rekening en risico van Afnemer. Monitr accepteert in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 7 - Gebruiksregels

 1. Afnemer staat ervoor in dat Gebruikers gebruik maken van de Web Applicatie in overeenstemming met de Monitr Overeenkomst, de Documentatie, deze voorwaarden en de toepasselijke wet- en regelgeving en dat zij de Monitr Diensten niet gebruiken voor handeling(en) en/of gedrag dat Monitr blootstelt aan negatieve publiciteit. Afnemer is eindverantwoordelijke voor alle informatie die de Gebruikers in de Web Applicatie toevoegen of wijzigen.
 2. Het is Afnemer niet toegestaan om: a) de Monitr Dienst (trachten) te gebruiken voor enig illegaal of onwettig doel of inbreukmakend op intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan derden; b) de Monitr Dienst (trachten) te gebruiken op een wijze die de verstrekking van de Monitr Dienst voor derden verstoort; c) toegang (trachten) te krijgen tot welk deel dan ook van de Monitr Dienst waartoe Afnemer niet gemachtigd is; d) toegang (trachten) te krijgen tot welk deel dan ook van de Monitr Dienst met geautomatiseerde middelen (bijvoorbeeld via een "scrape", "crawl" of "spider"); e) toegang te hebben tot enig virus, Trojaans paard, worm of enige andere elektronische geïnfecteerden of apparaten, of deze op te slaan, distribueren, uploaden of te verzenden; f) elke vorm van geautomatiseerde integratie te gebruiken anders dan geautomatiseerde integratie via de API's (application programming interface) die Monitr verstrekt; g) software of andere code of script die onderdeel uitmaakt van of toegankelijk is via de Monitr Dienst of Website te reverse engineeren, decompileren, kopiëren, distribueren, verspreiden, er sublicenties op te verlenen, wijzigen, vertalen, scannen, aanpassen of op enige andere wijze te wijzigen en/of reproduceren; en/of h) directe of indirecte verstoring (trachten) toe te brengen aan het functioneren van de infrastructuur van Monitr of van derden of enig deel daarvan of verbindingen daartussen.
 3. Onverminderd het voorgaande zal Afnemer zich onthouden van het gebruik van de Monitr Diensten voor het verspreiden van spam of het faciliteren van spam (inclusief maar niet beperkt tot het open hebben staan van SMTP relays en/of proxies, het open hebben staan van proxies, het hosten of mogelijk maken van hosten van websites die adverteren via ongevraagde berichten en het verlenen van DNS diensten voor dergelijke websites). Bij Afnemer ligt de bewijslast om aan te tonen dat door de geadresseerde van tevoren toestemming was verleend in geval van grote hoeveelheden communicatie die is verzonden door of namens Afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de verspreiding van spam. Onder schade wordt onder meer verstaan: de vergoeding voor de door Monitr bestede tijd aan het verwijderen van IP-adressen van Monitr en andere klanten van Monitr die, als gevolg van de spam, zijn toegevoegd van de zwarte lijsten van spamfilters, alsmede de kosten in verband met het behandelen van klachten over de door Afnemer verspreide spam.
 4. Monitr verleent de Monitr Diensten op basis van haar beleid inzake redelijk gebruik. Dat wil zeggen dat Monitr in principe geen beperkingen oplegt aan de aard en omvang van het gebruik door Afnemer van de Monitr Diensten, anders dan bedoeld deze voorwaarden. Monitr biedt de Monitr Diensten aan voor een hoeveelheid informatie die door haar is opgeslagen en de omvang van datatransport die zij realiseert, zoals gemiddeld verwacht kan worden in een kleine of middelgrote onderneming. Monitr behoudt zich het recht voor om maatregelen te nemen in geval van excessief gebruik, dat wil zeggen gebruik dat in belangrijke mate het gemiddelde gebruik van een Afnemer overschrijdt. Afnemer dient onmiddellijk maatregelen te nemen om de bovengenoemde excessieve belasting te beëindigen na de eerste kennisgeving door Monitr. Monitr heeft het recht de Monitr Diensten op te schorten in geval van (vermoede) blijvende excessieve belasting. Monitr kan Afnemer de kosten in rekening brengen in verband met deze excessieve belasting tegen de dan geldende prijzen en tarieven. Onder excessieve belasting wordt ook verstaan: excessief hoog gebruik van verwerking, geheugen, netwerk, schijf en opslagcapaciteit, evenals excessief gebruik van ondersteunende diensten en beheerdiensten.
 5. Indien Afnemer en Monitr in de Monitr Overeenkomst een beperking zijn overeengekomen voor wat betreft het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties of (financiële) invoer, al dan niet voor een bepaalde periode, mag Monitr in geval van overschrijding van dat aantal de kosten van overschreden aantallen bij Afnemer in rekening brengen tegen het overeengekomen tarief per overschreden hoeveelheid en/of omvang. Afnemer komt hierbij overeen dat Monitr toegang mag krijgen tot de Gegevens van Afnemer om het aantal en de grootte van de door Afnemer geregistreerde transacties, mutaties en (financiële) gegevens te rapporteren, uitsluitend om te bepalen of de door partijen overeengekomen hoeveelheid en/of omvang is overschreden. De bescheiden van Monitr geven daarbij doorslaggevend bewijs, behoudens tegenbewijs.
 6. Mocht Afnemer op enig moment ontdekken dat hij in de netwerklagen van Monitr kan komen, dan moet hij dit onmiddellijk aan Monitr melden.
 7. Afnemer is verantwoordelijk voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en internetverbindingen benodigd voor het gebruik van de Monitr Diensten. Afnemer garandeert dat de door hem ten behoeve van de Monitr Diensten gebruikte apparatuur en software voldoet aan de Systeemeisen. Afnemer is verantwoordelijk voor het treffen van de noodzakelijke maatregelen om zijn apparatuur, software, Log-In Gegevens en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik door derden.
 8. In het geval dat Monitr, naar eigen inzicht, van mening is dat de ongestoorde werking van Monitr's infrastructuur en/of de dienstverlening aan Monitr's Afnemers in gevaar is door bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, virusinfecties, denial of service attacks, port scans, hacking, spam van of wegens Afnemer, of anderszins, kan Monitr instructies geven die door Afnemer onmiddellijk moeten worden opgevolgd, en heeft Monitr het recht om de dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten zo lang het betreffende gevaar bestaat. Indien Afnemer de instructies niet onmiddellijk opvolgt is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim.
 9. Monitr kan een controle en/of inspectie (laten) uitvoeren om na te gaan of Afnemer de voorwaarden van de Monitr Overeenkomst naleeft, op voorwaarde dat deze controle en/of inspectie tijdens de gebruikelijke kantooruren wordt uitgevoerd en op zodanige wijze dat de bedrijfsactiviteiten van Afnemer hierdoor niet onredelijk worden belemmerd. Deze controle zal worden uitgevoerd door een door Monitr geselecteerde en ingeschakelde deskundige. Afnemer is verplicht deze deskundige de informatie, ondersteuning en toegang tot haar gebouwen en systemen te verlenen die redelijkerwijs nodig is om de deskundige in staat te stellen zijn of haar controle/inspectie naar behoren uit te voeren. Deze deskundige zal een samenvattende notitie overleggen waaruit zijn of haar bevindingen blijken met betrekking tot de controle van de door Afnemer afgegeven rapporten en de naleving door Afnemer van de Monitr Overeenkomst, maar de deskundige verstrekt Monitr in geen enkel geval andere informatie dan die hem of haar bij de controle en/of de inspectie ter kennis komt. De kosten van deze controle zijn voor rekening van Monitr, tenzij de controle aantoont dat Afnemer de voorwaarden van de Monitr Overeenkomst niet nakomt, in welk geval de kosten voor rekening van Afnemer zijn.
 10. Voor elk (vermoedelijk) misbruik of ander oneigenlijk gebruik van de Web Applicatie of andere schending van de bepalingen van de Monitr Overeenkomst, kan Monitr naar eigen inzicht en met onmiddellijke ingang: a) Afnemer sommeren om alle beledigende gegevens tijdelijk of blijvend te verwijderen uit apparatuur, systemen en/of (in geval van hosting) van de servers van Afnemer; en/of b) de toegang van Afnemer tot de Web Applicatie of het gebruik van de Web Applicatie tijdelijk of blijvend beperken of blokkeren; c) haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk stopzetten of opschorten; d) de Monitr Overeenkomst beëindigen; dit alles onverminderd de verplichting van Afnemer om de resterende vergoedingen te betalen en zonder dat Monitr verplicht is om Afnemer enige schadevergoeding of andere compensatie te betalen.

Artikel 8 - Beschikbaarheid

 1. Monitr zal doen wat commercieel redelijk is om de optimale beschikbaarheid van en toegang tot de Web Applicatie te verzekeren. De toepasselijkheid van enige service level agreement moet uitdrukkelijk worden overeengekomen
 2. Niettegenstaande artikel 8.1 mag Monitr, zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de Web Applicatie (tijdelijk) blokkeren of uitschakelen of het gebruik daarvan beperken voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs noodzakelijk is: a) om preventief of regulier onderhouds- of upgrade werkzaamheden uit te voeren; b) in geval van een (vermoeden van) beveiligingsinbreuk; en/of c) in geval van een ander noodgeval; dit alles zonder dat Afnemer het recht heeft om schadevergoeding te vorderen van Monitr. Monitr zal zich inspannen deze maatregelen tot een minimum te beperken en, voor zover dit commercieel haalbaar is, Afnemer tijdig te informeren.

Artikel 9 - Ondersteuning

 1. Voor de duur van de Monitr Overeenkomst heeft Afnemer recht op ondersteuning voor het gebruik en de functionaliteit van de Monitr Diensten. Alleen een Gebruiker mag om ondersteuning verzoeken, welke het recht omvat op het raadplegen van Documentatie en om vragen in te dienen via de Web Applicatie of via een chatfunctionaliteit die door Monitr wordt aangeboden. Pas nadat deze opties voor ondersteuning vergeefs zijn gebruikt, en in overeenstemming met het soort Monitr Overeenkomst van Afnemer, heeft Afnemer recht ondersteuning per e-mail naar support@monitr.be. Afnemer stemt ermee in dat in het kader van het leveren van ondersteuning Monitr gerechtigd is de gegevens van Afnemer in te zien.
 2. Ondersteuning omvat niet: a) diensten ten aanzien van systeemconfiguraties, hardware en netwerken; b) structureel werk zoals het definiëren van rapporten, mappings, budgetten, etc.; c) ondersteuning op locatie; d) het op verzoek van Afnemer uitbreiden van de functionaliteit van de Web Applicatie; e) het converteren van bestanden en/of het importeren van back-up bestanden; f) diensten ten aanzien van externe databases van andere producenten dan die van Monitr; g) configuratie, training of andere niet uitdrukkelijk in de Monitr Overeenkomst omschreven diensten; h) ondersteuning voor besturings- en andere software van andere producenten dan Monitr, waaronder tevens verstaan wordt de software van derden die vanuit de Web Applicatie kan worden opgestart of verbindingen van derden naar websites van derden; i) bestandsreparaties, waarbij de oorzaak niet kan worden toegeschreven aan de Web Applicatie; j) het verstrekken van nieuw beschikbaar gekomen producten; k) support voor de internetverbinding; l) support in een omgeving die volgens de Systeemeisen niet wordt ondersteund.
 3. Afnemer kan Monitr verzoeken om werkzaamheden te verrichten in verband met de in 9.2 a) tot en met l) genoemde onderwerpen, bijvoorbeeld door middel van Consultancydiensten zoals genoemd in artikel 10. Alle door Monitr uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 4 en tegen de op dat moment bij Monitr geldende prijzen.

Artikel 10 - Consultancydiensten

 1. Afnemer zal Consultancydiensten aanvragen via de support@monitr.be. In overleg met Afnemer zal Monitr de levering van de Consultancydiensten inplannen, daarbij voor zover redelijkerwijs mogelijk rekening houdend met de door Afnemer gewenste planning. Monitr zal commercieel redelijke inspanningen leveren om de Consultancydiensten uit te voeren volgens de overeengekomen planning.
 2. Afnemer kan een order voor Consultancydiensten tot 3 (drie) Werkdagen voor de overeengekomen aanvangsdatum van de Consultancydiensten annuleren, of Monitr verzoeken om een nieuwe aanvangsdatum te bepalen. Indien Afnemer de Consultancydiensten na deze datum annuleert of uitstelt heeft Monitr het recht om de vergoeding voor de geplande Consultancydiensten bij de Afnemer in rekening te brengen.
 3. Monitr is gerechtigd de Medewerker die de Consultancydiensten uitvoert te vervangen en/ of de uitvoering van de Consultancydiensten uit te besteden, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving aan Afnemer.
 4. Consultancydiensten kunnen op Werkdagen van 08.30 tot 17.30 uitgevoerd en worden bij levering aan Afnemer in rekening gebracht.
 5. Indien bij aanvang van de Consultancydiensten de computersystemen van Afnemer niet voldoen aan de Systeemeisen is Monitr gerechtigd (naar eigen inzicht) Afnemer kosten in rekening te brengen voor onbenutte Werkdagen als gevolg daarvan en/of kosten in rekening te brengen die Monitr heeft moeten maken om het computersysteem van Afnemer te laten voldoen aan de Systeemeisen
 6. Afnemer is verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving en gezonde arbeidsomstandigheden indien Consultancydiensten worden uitgevoerd op het terrein van Afnemer. Afnemer vrijwaart Monitr tegen alle vorderingen van Medewerkers van Monitr en/of derden als gevolg van een gebrek hieraan.

Artikel 11 - Accountants

 1. Behoudens andersluidende bepaling in artikel 3.1 en 3.3, mogen Accountants de Web Applicatie ook gebruiken ten behoeve van hun cliënten. Hiervoor kan de Accountant een specifieke gebruikersaccount voor cliënten aanschaffen, waarmee de cliënten van de Accountant zelf bepaalde handelingen kunnen verrichten met betrekking tot de Administratie van de cliënt in het onderdeel van de Web Applicatie van de Accountant. Monitr zal, naar eigen inzicht, het volgende bepalen: i) de beschikbaarheid van specifieke gebruikersaccounts, ii) de aan de Accountant en/of de cliënt verleende rechten onder die account, en iii) of de Accountant en/of cliënt in aanmerking komt voor (voortdurend) gebruik van een dergelijk account, alles vatbaar voor wijziging door Monitr.
 2. De Accountant blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk jegens Monitr voor de toegang tot en/of gebruik van de Web Applicatie door zijn cliënten, in het bijzonder in verband met de gebruiksregels als bepaald in artikel 7. Voorafgaand aan de toegang tot of gebruik van de Web Applicatie door de cliënt zal Accountant de cliënt vertrouwd maken met en doen instemmen met deze gebruiksregels en andere door Monitr gestelde eisen in relatie tot de toegang tot en/of het gebruik van de Web Applicatie door de Gebruiker
 3. Een Accountant voor zijn cliënt om een Monitr Overeenkomst sluiten met Monitr en waarbij de Accountant de mogelijkheid heeft om als factuurdebiteur op te treden namens zijn cliënt. De Accountant garandeert dat het alle autorisaties heeft ontvangen van zijn cliënt om als factuurdebiteur op te treden en de Accountant zal op eerste verzoek van Monitr de volmacht daarvoor tonen. De Accountant blijft, naast de cliënt, hoofdelijk aansprakelijk jegens Monitr voor naleving van de verplichtingen voortvloeiende uit de Monitr Overeenkomst en/of Monitr Voorwaarden.
 4. De Accountant draagt er zorg voor dat hij gerechtigd is de persoonsgegevens van zijn cliënten te verwerken (conform de toepasselijke privacywetgeving) alvorens zich de toegang te verschaffen tot de Administraties en deze gegevens in de Web Applicatie te gebruiken. Op het eerste verzoek van Monitr zal de Accountant aantonen dat hij voldoet aan alle door Monitr gestelde eisen voor Accountants. Of Accountant aan deze eisen voldoet en of Accountant eventueel recht heeft op bepaalde voordelige regelingen, staat geheel ter beoordeling van Monitr..
 5. De Accountant vrijwaart Monitr voor alle vorderingen van derden met betrekking tot de Monitr Overeenkomst tussen Monitr en de Accountant en/of met betrekking tot de door Accountant in het kader van de Monitr Overeenkomst verwerkte gegevens in verband met een schending van de wet- of regelgeving betreffende persoonsgegevens.

Artikel 12 - Afnemergegevens

 1. Afnemer blijft te allen tijde de eigenaar van de Afnemergegevens en is als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Afnemergegevens. De naleving door Afnemer van alle toepasselijke wet- en regelgeving in verband met de vervaardiging, bewaring en beschikking over (door de computer gegenereerde) gegevens in ieder rechtsgebied waar Afnemer de Web Applicatie gebruikt of Afnemergegevens verzendt door middel van de Web Applicatie, is uitsluitend de verantwoordelijkheid van Afnemer. Monitr is niet onderhevig aan een wettelijke bewaartermijn voor de door Afnemer ingevoerde gegevens binnen de Web Applicatie.
 2. Monitr garandeert dat de Afnemergegevens, voor zover commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen verlies, schade of vernietiging; Monitr kan echter niet garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van gegevens zal plaatsvinden. Monitr maakt voortdurend backups van Afnemergegevens, uitsluitend voor doeleinden van gegevensherstel. Monitr kan deze back-up niet rechtstreeks aan Afnemer verstrekken. Daarom adviseert Monitr Afnemer om zo vaak als passend is een back-up te maken van alle gegevens die worden ingevoerd via de Web Applicatie. Deze back-ups dienen buiten de (omgeving van de) Web Applicatie te worden opgeslagen. Monitr is niet aansprakelijk voor kosten van (reproductie van) beschadigde, corrupte of verloren gegevens en evenmin voor (gevolg-) schade of gederfde winst van Afnemer.

Artikel 13 - Persoonsgegevens en privacy

 1. Afnemer stemt ermee in dat het Privacybeleid zoals gepubliceerd op de Website https://monitr.be/privacy van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van Afnemer door Monitr indien daarvan sprake is. Afnemer stemt hierbij uitdrukkelijk in met het Privacybeleid. Monitr heeft het recht om het Privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen en Monitr zal over de wijzigingen communiceren. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer om het Privacybeleid opnieuw te bekijken en om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. Voortzetting van het gebruik door Afnemer van de Monitr Dienst(en) na dergelijke wijzigingen geldt als acceptatie door Afnemer van het herziene Privacybeleid.
 2. Met betrekking tot gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie zal Afnemer: a) garanderen dat hij zijn persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes; b) voldoen aan al zijn verplichtingen als de verantwoordelijke en/of als bewerker van die gegevens onder toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy, waaronder maar niet beperkt tot de garantie dat alle noodzakelijke informatie wordt verstrekt aan alle betrokkenen wiens gegevens deel uitmaakten van de ingevoerde gegevens met betrekking tot het voorgestelde gebruik en openbaarmaking van hun gegevens als gevolg van het gebruik door Afnemer van de Monitr Dienst; c) garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn om zijn persoonsgegevens te mogen verwerken en opslaan via de Web Applicatie, en Monitr is niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens Afnemer voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of autorisaties namens hem; en d) alle verzoeken van betrokkenen en/of andere regelgevende instanties met betrekking tot de Afnemergegevens behandelen.
 3. Afnemer dient Monitr te vrijwaren tegen elke vordering en elke aanspraak van derden, hoe ook genaamd en uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vorderingen tot het betalen van schade, kosten en boetes, verband houdende met de verwerking en/of de opslag en/of het gebruik van persoonsgegevens in het kader van de Monitr Overeenkomst.
 4. Monitr zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen tegen de onbevoegde of onrechtmatige verwerking van gegevens die Afnemer heeft ingevoerd via de Web Applicatie en tegen incidenteel verlies, vernietiging of beschadiging.
 5. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de Monitr Overeenkomst of in het Privacybeleid, en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Monitr in staat te stellen aan zijn verplichtingen te voldoen uit hoofde van de Monitr Overeenkomst, zal Monitr geen gegevens inzien die Afnemer via de Web Applicatie bij Monitr heeft geplaatst, en zij stelt geen gegevens ter beschikking aan derden (met uitzondering van Dochterondernemingen en/of gelieerde ondernemingen van Monitr), tenzij Monitr hiertoe op grond van de wet, een gerechtelijk bevel of door een overheidsinstantie verplicht is. Monitr heeft het recht op toegang tot, aggregatie en gebruik van niet-persoonlijk identificeerbare Afnemergegevens; deze gegevens zullen op geen enkele wijze de Afnemer of enig andere persoon identificeren. Monitr kan deze gegevens gebruiken: a) om Monitr te helpen beter te begrijpen hoe haar klanten de Monitr Diensten gebruiken; b) om haar klanten meer informatie te verschaffen ten aanzien van het gebruik en de voordelen van de Monitr Diensten; c) voor verbetering van bedrijfsproductiviteit; d) voor het creëren en publiceren van zakelijke inzichten uit geaggregeerde gegevens; en e) om Monitr Diensten anderszins te verbeteren.

Artikel 14 - Geheimhouding

 1. Geen der partijen zal van de andere partij ontvangen Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Vertrouwelijke Informatie openbaar is gemaakt en/of zoals redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om die partij in staat te stellen om aan zijn verplichtingen te voldoen en zijn rechten uit te oefenen. Dit houdt ook in dat Monitr Vertrouwelijke Informatie van Afnemer mag verstrekken aan de bestuurders, werknemers, agenten, onderaannemers en adviseurs van Afnemer.
 2. Beide partijen nemen alle redelijke maatregelen om hun geheimhoudingsverplichtingen na te komen en zij staan er voor in dat hun Medewerkers en ingeschakelde derden deze nakomen.
 3. De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel gelden niet voor zover de Vertrouwelijke Informatie: a) al het rechtmatig bezit waren van de ontvangende partij voordat deze van de openbaarmakende partij werden verkregen; b) onafhankelijk door de ontvangende partij waren ontwikkeld zonder gebruikmaking van informatie of gegevens van de openbaarmakende partij; c) algemeen bekend of toegankelijk zijn of zullen worden, anders dan door een handelen of nalaten van de ontvangende partij; d) door een derde aan de ontvangende partij bekend worden gemaakt, zonder dat een geheimhoudingsverplichting jegens de openbaarmakende partij wordt geschonden; of e) openbaar dient te worden gemaakt op grond van de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie, op voorwaarde dat de ontvangende partij zich tot het uiterste inspant om de omvang van die verplichte openbaarmaking te beperken.

Artikel 15 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle (al dan niet geregistreerde) auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, databankrechten, ontwerprechten, rechten met betrekking tot vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten, al dan niet geregistreerd, en alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) de Website, Web Applicatie en Documentatie, zijn het exclusieve eigendom van Monitr of diens licentiegever(s). Geen van de in de Monitr Overeenkomst of de Monitr Voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een (gedeeltelijke) overdracht van die rechten aan Afnemer
 2. Het is Afnemer niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van Monitr op of in de Website, Web Applicatie of Documentatie (gedeeltelijk) te wijzigen, verwijderen of onherkenbaar te maken. Afnemer mag geen enkel merk, ontwerp, logo of domeinnaam van Monitr of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren, in welk rechtsgebied ook, waar ook ter wereld. Elk gebruik van de merken en andere intellectueel eigendom van Monitr en alle goodwill die voortvloeit uit dat gebruik komt ten goede aan Monitr.
 3. Monitr zal Afnemer verdedigen tegen elk rechtsgeding dat tegen Afnemer wordt ingesteld, voor zover dit is gebaseerd op een vordering dat de Web Applicatie gebruikt in overeenstemming met de Monitr Overeenkomst, de Monitr Voorwaarden en de Documentatie, inbreuk maakt op een octrooi, auteursrecht of bedrijfsgeheim van derden dat geldig en afdwingbaar is in het rechtsgebied dat van toepassing is op de Monitr Overeenkomst gesloten tussen Monitr en Afnemer. Monitr vrijwaart Afnemer tegen alle definitief door een rechter toegewezen aansprakelijkheid voor kosten of schadevergoeding als gevolg van een dergelijke vordering of voortvloeiende uit de schikking daarvan, op voorwaarde dat Afnemer: a) Monitr onmiddellijk schriftelijk in kennis stelt van een dergelijke rechtsvordering (en alle voorafgaande vorderingen in verband met dit rechtsgeding) wanneer deze hem bekend zijn; b) de rechtsvordering de rechten van een derde betreft in een land die partij is bij de Berner Conventie; c) volledig meewerkt met Monitr op elke redelijke wijze op kosten van Monitr om het verweer tegen en de schikking van een dergelijk rechtsgeding mogelijk te maken; d) Monitr toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en daarover te onderhandelen.
 4. Als aan Afnemer een gerechtelijk verbod op het gebruik van de Web Applicatie is opgelegd vanwege een inbreukmakende handeling zoals bedoeld in artikel 15.3 of, naar het oordeel van Monitr, de kans bestaat dat de Web Applicatie het onderwerp zal zijn van een succesvolle vordering wegens inbreuk, dan heeft Monitr het recht om naar eigen inzicht en voor eigen rekening: a) voor Afnemer het recht te verkrijgen de Web Applicatie te blijven gebruiken zoals bepaald in deze Monitr Voorwaarden; b) de Web Applicatie te vervangen of zodanig aan te passen dat deze niet langer inbreuk maakt, mits de functionaliteit daarvan wezenlijk ongewijzigd blijft; of indien de voorgaande opties (a) en (b) niet redelijkerwijs haalbaar zijn – naar het oordeel van Monitr –, c) de Monitr Overeenkomst, evenals de in de Monitr Overeenkomst toegekende rechten met betrekking tot de inbreukmakende Web Applicatie, te beëindigen.
 5. Onverminderd de bepalingen in artikel 15.3 is Monitr niet aansprakelijk jegens Afnemer voor zover een vordering gebaseerd is op: a) gebruik van de Web Applicatie in samenhang met niet door Monitr geleverde gegevens, apparatuur of software, waarbij de Web Applicatie op zichzelf geen inbreuk zou maken of op een andere manier onderwerp van de vordering zou zijn; b) onjuist of onbevoegd gebruik van de Web Applicatie of gebruik op een niet in de Documentatie omschreven wijze; c) gebruik van de Web Applicatie door of namens Afnemer in strijd met de Monitr Overeenkomst, de Monitr Voorwaarden en de Documentatie; d) een aanpassing van de Web Applicatie die door een andere (rechts)persoon dan Monitr is doorgevoerd; of e) het naleven van uitdrukkelijke instructies van Afnemer door Monitr. Afnemer zal Monitr vrijwaren, verdedigen tegen en schadeloos stellen voor vorderingen die rechtstreeks tegen Monitr worden ingesteld zoals omschreven in lid a tot en met e) van artikel 15.5.
 6. Afnemer aanvaardt dat de volledige en uitsluitende aansprakelijkheid van Monitr voor inbreuk op octrooien, auteursrechten, merken of andere intellectuele eigendomsrechten luidt zoals bepaald in artikel 15 en artikel 17. Monitr heeft het recht om technische voorzieningen te treffen en te handhaven ter bescherming van de (intellectuele eigendomsrechten op de) Website, Web Applicatie en de Documentatie. Afnemer mag dergelijke technische maatregelen niet omzeilen of verwijderen.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

 1. Het is niet de bedoeling van Monitr haar aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door nalatigheid op welke wijze dan ook te beperken of uit te sluiten, noch voor enige andere zaak, vordering of aangelegenheid waarvoor aansprakelijkheid niet wettelijk kan worden beperkt of uitgesloten.
 2. Met inachtneming van artikel 16.1 is de totale aansprakelijkheid van Monitr wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Monitr Overeenkomst of op welke rechtsgrond ook, inclusief elke niet-nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, uitdrukkelijk beperkt tot vergoeding van directe schade tot aan een bedrag van 50% van alle gefactureerde bedragen in de zes (6) maanden voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit. De totale aansprakelijkheid van Monitr voor directe schade, op welke rechtsgrond ook, zal echter nooit meer bedragen dan EUR 10.000 (tienduizend euro). In alle gevallen geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één enkele gebeurtenis wordt aangemerkt ten aanzien van deze beperkingen.
 3. Met inachtneming van artikel 16.1 is Monitr nimmer aansprakelijk voor: gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, verminking of verlies van (het gebruik van) data, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Monitr voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade in verband met de inschakeling van door Afnemer aan Monitr voorgeschreven leveranciers, of enige andere vorm van indirecte, incidentele of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad of anderszins), zelfs als Monitr in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade of op de hoogte was van de kans op (het ontstaan van) die schade.
 4. Monitr is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door Afnemer: a) die verband houdt met het tijdelijk niet, niet juist of niet volledig beschikbaar zijn van de Web Applicatie; b) in verband met het (niet) functioneren van software van Afnemer of van derden (inclusief Componenten van Derden en Diensten van Derden), van de apparatuur van Afnemer, Monitr of derden, of van internetverbindingen van Afnemer, Monitr of derden; en/of c) in verband met het niet juist, niet volledig of niet tijdig verzenden of ontvangen van Afnemergegevens of andere gegevens die via de Web Applicatie bij Monitr worden geplaatst. Afnemer aanvaardt dat de Web Applicatie nooit perfect of 100% vrij van Onvolkomenheden kan zijn en dat niet alle Onvolkomenheden kunnen of zullen worden hersteld.
 5. Behoudens voor zover bepaald in artikel 15 is het niet de bedoeling dat cliënten, potentiële cliënten, werknemers, vertegenwoordigers, agenten en (onder-)aannemers van Afnemer worden aangemerkt als derden-begunstigden onder deze Monitr Overeenkomst en dat zij partij worden bij de Monitr Overeenkomst. Afnemer stemt ermee in om Monitr, zijn Medewerkers, vertegenwoordigers en/of (onder-)aannemers en agenten die zijn ingeschakeld voor de nakoming van de verplichtingen van Monitr volledig te vrijwaren tegen aanspraken van derden.
 6. De aansprakelijkheid van Monitr ontstaat in alle gevallen slechts pas nadat Afnemer Monitr onmiddellijk en deugdelijk elektronisch in gebreke heeft gesteld, waarbij Afnemer Monitr een redelijke termijn (minimaal 30 dagen) dient te geven om de toerekenbare niet-nakoming te herstellen, en nakoming ook binnen die termijn uitblijft. De ingebrekestelling moet een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat Monitr in staat is adequaat te reageren
 7. In het geval dat Monitr tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, vervallen de eventuele rechten van Afnemer op schadevergoeding indien Afnemer geen maatregelen neemt om: a) de schade onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan, te beperken; b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of c) als Afnemer nalaat Monitr zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is over de schade te informeren en hem van alle relevante informatie te voorzien.
 8. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen van aansprakelijkheid van Monitr gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Monitr zich bij de uitvoering van de Monitr Overeenkomst bedient.
 9. Afnemer erkent dat de door of namens Monitr via de Web Applicatie en/of de Website ter beschikking gestelde informatie, zonder garanties wordt verstrekt en zonder dat Afnemer of derden daaraan enige rechten kunnen ontlenen.
 10. Monitr verstrekt geen andere garanties, toezeggingen of voorwaarden met betrekking tot de Monitr Diensten dan die uitdrukkelijk in de Monitr Overeenkomst zijn opgenomen. Monitr wijst hierbij af alle andere garanties, toezeggingen, of voorwaarden, hetzij expliciet, impliciet of op grond van de wet (inclusief maar niet beperkt tot garanties of voorwaarden met betrekking tot verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het geen inbreuk maken op andere rechten) met betrekking tot de Monitr Diensten).
 11. Monitr ontwikkelt 'internationale' Software. Dit betekent dat de Software geschikt is voor gebruik in vele landen. Bovendien wordt voor sommige landen gelokaliseerde Software gemaakt. 'Gelokaliseerde Software' betekent dat de internationale versie van de Software wordt aangepast en/of dat lokalisaties worden geïntegreerd om zoveel als redelijkerwijs mogelijk aan te sluiten bij (dwingend) recht en de meest gebruikelijke bedrijfsregels in een land. Gelokaliseerde Software wordt gemaakt uitsluitend naar eigen inzicht van Monitr. Hoewel het de bedoeling van Monitr is dat Gelokaliseerde Software zoveel als redelijkerwijs mogelijk aansluit bij (dwingend) recht en de gebruikelijke bedrijfsregels, kan Monitr dit niet garanderen. Het kan per land verschillen en is uitsluitend naar het inzicht van Monitr of een bepaalde land specifieke functionaliteit wel of niet ondersteund wordt en zo ja, op welke wijze.

Artikel 18 - Overmacht

 1. Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt in deze voorwaarden verstaan: elke niet aan de schuld in subjectieve zin van Monitr te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Monitr onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verplichtingen of een gedeelte daarvan na te komen of verder na te komen.
 2. In geval van overmacht is Monitr gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen of een gedeelte daarvan op te schorten en kan Afnemer geen nakoming of schadevergoeding vorderen. Als de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden, is elk der partijen bevoegd de Monitr Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, met dien verstande dat Monitr steeds recht heeft op een evenredig deel van de vergoeding indien zij haar verplichtingen voor of na het intreden van de overmacht gedeeltelijk is nagekomen

Artikel 19 - Diversen

 1. Monitr kan de nakoming van zijn rechten en/of verplichtingen op grond van de Monitr Overeenkomst sublicentiëren, overdragen, vernieuwen, opdragen, uitbesteden of onderaanbesteden.
 2. Mocht enige bepaling uit de Monitr Overeenkomst of deze Monitr Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn, vernietigd worden of in strijd met de wet zijn, dan blijven de Monitr Overeenkomst of de Monitr Voorwaarden volledig van kracht en zal die bepaling worden geïnterpreteerd op een wijze die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
 3. Vertraging of verzuim door Monitr om ten opzichte van de Afnemer enig recht op grond van de Monitr Overeenkomst of de Monitr Voorwaarden geldend te maken, zal geen afstand van recht inhouden.
 4. De Monitr Overeenkomst omvat de volledige afspraak tussen partijen en vervangt alle eerdere en/of gelijktijdige schriftelijke en mondelinge onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan, waaronder specifiek reclame of verkoopmateriaal van Monitr.
 5. Eventuele communicatie tussen Monitr en Afnemer kan elektronisch plaatsvinden. De versie van de communicatie in kwestie zoals bewaard door Monitr wordt beschouwd als bewijs daarvan, tenzij Afnemer anderszins bewijst. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Als de communicatie niet is ontvangen door afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen komt dit voor risico van Afnemer, ook als de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.
 6. Naast het bepaalde in artikel 2.6 en artikel 4.3 kan de Monitr Overeenkomst alleen worden gewijzigd door middel van een expliciete overeenkomst tussen Afnemer en Monitr.

Artikel 20 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door Belgisch recht. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Monitr Overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Antwerpen, onverminderd de bevoegdheid van Monitr om een geschil als hier bedoeld voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter
 2. De kosten die verband houden met gerechtelijke procedures, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de werkelijk door Monitr gemaakte kosten van advocaten, deurwaarders en vertalers, zijn integraal voor rekening van Afnemer indien deze geheel of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.